18 January: 69000 Shikshak Bharti Court Case : Rizwan Ansari ~ Go with Gopal